Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda
AZ Vobenzim Vobenzim preparatının üstünlükləri

VOBENZİM PREPARATININ ÜSTÜNLÜKLƏRİ 

Preparatda 2 farmakoloji xüsusiyyətlərin uzlaşması (iltihabəleyhinə və immunomodulyator) və ağırlaşmış iltihabi ginekoloji xəstəliklərin müalicəsindəki mühüm üstünlüklərinə görə, Vobenzim unikal dərman preparatı sayılır. Preparatın bu üstünlüklərinin hesabına residivlərin təkrarlanması əhəmiyyətli dərəcədə azalaraq, tam keçir və immunitet bərpa olunur.

İLTİHABİ REAKSİYANIN QEYRİ- OPTİMAL GEDİŞİ

Enzimlər iltihabi reaksiyanın mühüm amilləridir – daha effektiv və qorxusuz gedişi təmin edir.

TƏKRARİ RESİDİVLƏR. İMMUNİTETİN ZƏİFLƏMƏSİ. XƏSTƏLİYİN XRONİKİ FORMASI

 Xəstəliyin residivləşmə riskini azaltması hesabına – immun sistemi möhkəmləndirir.

TƏKRARLANAN ANTİBİOTİK MÜALİCƏ KURSLARI: HƏSSASLIĞIN AZALMASI

Bakteriyaların rezistenliyini zəiflədir, mikrob koloniyalarının səthində əmələ gəlmiş “qoruyucu örtüyü” dağıdır.

TOKSİKİ TƏSİR. KİMYƏVİ PREPARAT

Tərkibin 100% təbii olması. Zədələnmiş hüceyrələrin və toksinlərin orqanizmdən çıxarılmasını sürətləndirir.

YANAŞI GEDƏN XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏR

Orqanizmə ümumi sistemli təsir, o cümlədən, gizli şəkildə gedən patoloji proseslərə .

 

PREPARATIN UZUN MÜDDƏT QƏBULU öyrənmə halları yaratmır.

Yuxarı