Almaniya istehsalı
20 il Azərbaycanda
AZ ƏTRAFLI

•              VOBENZİM PROSTATİTLƏRİN MÜALİCƏSİNİN EFFEKTİVLİYİNİ ARTIRIR 

•              VOBENZİM RESIDİVLƏŞMƏDƏN QORUYUR 

•              VOBENZİM ANTİBİOTİKLƏRƏ DAVAMLIĞI ZƏİFLƏDİR 

•              VOBENZİM – RESİDİV ƏLEYHİNƏ TƏSİRƏ MALİKDİR 

 

VOBENZİM PROSTATİTLƏRİN MÜALİCƏSİNİN EFFEKTİVLİYİNİ ARTIRIR

EFFEKTİVLİYİN SÜBUTU

Vobenzim – antibiotiklə müalicənin effektivliyini artırır.

Xroniki prostatitli xəstələrin müalicəsində Vobenzimin effektli olmasını sübut edən elmi - tətqiqat işi aparılır.

          İşin məqsədi:

Iltihab ocağından (prostat vəzi) xəstəliyin törədicisinin effektli eliminasiya olunmasında Vobenzimin təsirinin qiymətləndirilməsi.

Xroniki Prostatitlərin müalicəsində əsas problem

Xroniki iltihabi proses, prostat vəzində ödem və fibroz toxumanın əmələ gəlməsinə səbəb olur ki, bu da antibiotiklərin iltihab ocağına daxil olmasını çətinləşdirir.

 

                                                                           

Antibiotiklərin daxil olmasını çətinləşdirir

Nəticədə:

Müalicə effektsiz olur. Xəstə müxtəlif simptomlarla (ağrı sindromu,diurezin pozğunluğu, cinsi funksiyanın pozğunluğu) qarşılaşır.

       Müayinədə 140 xəstə iştirak edib.

       Alimlər xəstələri 2 qrupa bölüb:

I qrup - Antibiotik                       

II qrup -  Antibiotik + Vobenzim

1 AYDAN SONRA

Müalicədən sonra prostatitin törədicisinin yoxolma faizini təyin

etmək üçün spermanın bakterioloji müayinəsi aparılmışdır.

 Nəticə:

I - qrup
II – qrup
·       65 % ·       96%

 

Bu o deməkdir ki, II qrup (Antibiotik + Vobenzim) xəstələrdə prostatitin residivləşməsi ehtimalı 4 % təşkil etdiyi halda, I qrup (Antibiotik) xəstələrdə isə prostatitin residivləşməsi (35 %) tez – tez təkrarlanacaq.

Vobenzim – xəstəliyin törədicisinin eliminasiyasına Antibiotiklərin təsirini 1,5 dəfə artırır.

      Nəticə:

·         Vobenzim – iltihabi ödemi azaldır və fibroz toxumanın əmələ gəlməsinin qarşısını alır.

·         Antibiotiklərin maksimal konsentrasiyasının iltihab ocağına toplanmasına və xəstəlik törədicilərinin əksər hissəsinin məhv olmasına səbəb olur.

·         Xəstəliyin şiddətli simptomlarını zəiflədir.

 
Beləliklə, Vobenzim, antibiotiklərlə müalicənin effektivliyini artırır və xəstəliyin residivləşmə ehtimalını kifayət dərəcədə azaldır.

     Artıq 1 aylıq müalicədən sonra:

·         Ağrı sindromu və dizurik əlamətlər azalır.

·         Cinsi funksiya bərpa olunur.

 

VOBENZİM RESIDİVLƏŞMƏDƏN QORUYUR

 

EFFEKTİVLİYİN SÜBUTU

Vobenzim xəstəliyin residivləşməsindən qoruyur, deməli, sonsuzluğun baş vermə tezliyini azaldır.

Vobenzimin Ginekoloji Xroniki İltihabi xəstəliklərdə effektivliyini sübut edən elmi-tədqiqat işi aparılmışdır.

Məqsəd: Vobenzimin uşaqlıq artımlarının xroniki-iltihabi xəstəliklərində iltihabəleyhinə və immun cavabın bərpa olunmasına və optimizasiyasına təsirinin qiymətləndirilməsi olmuşdur.

Müalicədən əvvəl xəstələrin əsas şikayəti:

·         Çanaq nahiyyəsində ağrılar

·         Xəstəliyin davamlı gedişi

·         Patoloji ifrazat

·         Bitişmə prosesinin olması

·         Sonsuzluq

Xəstələr 2 qrupa bölünmüşdür:

I - qrup (30 xəstə) - standart müalicə

II – qrup (30 xəstə) – standart müalicə + Vobenzim  (davamlı immunomodulyator effekti təmin etmək üçün)

 

 2 HƏFTƏDƏN SONRA

(Xəstəliyin kəskin dövrü qurtarıb)

I - qrup
II – qrup
·         İştah və yuxu pozulub ·         Ümumi vəziyyət yaxşıdır
·         Ağrı sindromu ·         Ağrı sindromu yoxdur
·         Yerli və ümumi immunitet bərpa olunmayıb ·         İmmunitetin göstəriciləri normaldır (klinik olaraq sübut olunub)
·         İltihab əlamətləri tam çəkilməyib (İltihabönü və iltihabəleyhinə sitokinlərin konsentrasiyası normaya uyğun gəlmir) ·         İltihabi proses sona çatıb (İltihabönü və iltihabəleyhinə sitokinlərin konsentrasiyası normadadır)
·         Bitişmə prosesi inkişaf edir ·         Bitişmə prosesi yoxdur
·         Antibiotiklərin qəbulu ilə əlaqədar əlamətlər (ürəkbulanma, disbioz) ·         Antibiotiklərin qəbulu ilə əlaqədar xoşagəlməz əlamətlər (ürəkbulanma, disbioz) çox zəifdir.

 

 

1 İLDƏN SONRA

(Vobenzimin, residivləşmə əleyhinə təsirini öyrənmək üçün olan dövr)

I - qrup
II – qrup
·       7% - RESİDİV
·       0% - RESİDİV

 

Beləliklə, Vobenzim preparatının köməyi ilə, immuniteti optimizə etməklə, iltihabi prosesin residivləşməsinin qarşısı alınır.

 

VOBENZİM ANTİBİOTİKLƏRƏ DAVAMLIĞI ZƏİFLƏDİR

 

EFFEKTİVLİYİN SÜBUTU

Vobenzimin Antibiotiklərlə birlikdə, mikrob koloniyalarına (mikrob pərdəsi) təsirini öyrənmək üçün, müayinə aparılmışdır.

Bu məqsədlə, “Ampisillin” və “Tetrasiklin” qrup antibiotiklərə davamlı (rezistentli) olan bakteriyalar, müayinə olunmuşdur.

 

                                                                    

Alınan materiala (koloniya) 2-cür təsir edilmişdir:

I  Təsir – Antibiotiklərlə

II  Təsir – Antibiotik + Vobenzim

 

  Antibiotik Antibiotik + Vobenzim

Müayinə

günləri

Antibiotiklərə davamlı

REKOMBİNANT

Antibiotiklərə davamlı

REKOMBİNANT

I-gün 8 4
II-gün 9 4
III-gün 9 3

 

NƏTİCƏ:

Vobenzim, Antibiotiklərin təsiredici maddələrinə qarşı davamlı (rezistentli) bakteriyaların əmələ gəlməsinin ikiqat qarşısını alır. Beləliklə, hər dəfə antibiotiklə aparılan təkrar müalicə kursunun effektivliyi yenə də əvvəlki səviyyədə qalır.

 

VOBENZİM – RESİDİV ƏLEYHİNƏ TƏSİRƏ MALİKDİR

 

EFFEKTİVLİYİN SÜBUTU

Hər bir qadın öz həyatında heç olmasa 1 dəfə də olsa reproduktiv orqanların iltihabi xəstəliyi ilə rastlaşıb.

Hər 5 qadından biri iltihabi                              40 % qadın sonsuzluq

xəstəliyin residivi ilə rastlaşır.                          problemi ilə üzləşir.

(Xroniki iltihabi prosesin təkrarı)                            Qadın reproduktiv orqanlarının

                                                                           iltihabı xəstəliyinin 2 dəfədən

                                                                           artıq olduğu hallarda

 

VOBENZİM RESİDİV ƏLEYHİNƏ TƏSİRƏ MALİKDİR.

Aparılan elmi – tədqiqat işinin dizaynı:

Ginekoloji iltihabı xəstəlikdən əziyyət çəkən qadınlar 2 qrupa bölünmüşdür:

I qrup (n = 40)  - İltihabəleyhinə qeyri - steroidli preparatlar + Antibiotik

II qrup (n = 40) – Vobenzim + Antibiotik

 

1 İLDƏN SONRA

I - qrup
II - qrup
·        Residivləşmə - 22,2 % ·        Residivləşmə - 4,5 %
·        Hamiləlik – 8,3 % ·        Hamiləlik – 18,2 %

 

Nəticə:

Vobenzim preparatının köməyi ilə iltihabi prosesin residivləşməsi – 5 dəfə az və arzu olunan hamiləlik isə - 2,2 dəfə tez baş verir.

Yuxarı